Zarade prevoditelja

Vjerojatno najtipiènija zabluda o radu prevoditelja jest da postoji doslovni prijevod izmeðu bilo kojeg dva jezika, ¹to rezultira mirnim i ne ba¹ automatskim procesom. Na¾alost, stvarnost je sasvim suprotna, a postupak prevoðenja gotovo uvijek je pun moguænosti, kao ¹to je èesto sluèaj sluèajnog mije¹anja idioma i naèina kori¹tenja oba jezika. toène znanstvene skupine i pogre¹no pretpostavljaju da postoje bliski kontakti izmeðu odreðenih raspolo¾enja i fraza u novim jezicima. Dodatni nesporazum je postojanost da postoje nepromjenjivi oblici prijevoda koji se mogu duplicirati kao u kriptografiji.

Prevoditeljovo se djelo nikada ne temelji iskljuèivo na nereflektivnom kodiranju i dekodiranju izmeðu izvornog i ciljnog jezika pomoæu rjeènika kao znanstvene pomoæi, jer rad autora prijevoda nije ni¹ta slièno funkcioniranju prevoditelja. Ponekad se moramo baviti strojnim prijevodima (poznatim i kao automatski ili kompjutorizirani prijevodi, tj. Tekstovi koji su automatski prevedeni raèunalnim programom. Iako je tehnologija prevoditelja jo¹ uvijek modernizirana i primjenjuju se suvremena rje¹enja, strojna obuka jo¹ uvijek ne predstavlja zadovoljavajuæu razinu. Usprkos tome, specijalizirani softver za raèunalnu pomoæ (CAT se sve vi¹e koristi kako bi se prevoditeljima pomoglo pri prevoðenju.

Nije te¹ko pitati struènjake u va¾nim gradovima kao ¹to je Var¹ava, iako je utjecaj slo¾en zadatak koji zahtijeva od autora da prenese veliko znanje, veliko zanimanje i sadr¾ajnu pripremu. Postoje, meðutim, stilske i interpunkcijske razlike izmeðu jezika koji su podlo¾ni tumaèenju, ¹to dodatno ote¾ava postupak prevoðenja. Meðu jeziènim problemima na koje nailazi engleski prevoditelj, tzv lingvistièke smetnje, tj. nesvjesno kombiniranje obilje¾ja izvornog i posljednjeg jezika naizgled sliène izraze (npr. engleski pridjev patetièan & nbsp; ne znaèi patetièan, samo patetièan. Ponekad rijeèi koje izviru iz novih jezika zvuèe gotovo jednako, njihove govorne aktivnosti djeluju dijametralno razlièite, tako da prevoditelj mora biti kvalificiran ne samo u lingvistièkom smislu, veæ iu smislu poznavanja kulturnih postignuæa korisnika odreðenog govora.