Upravitelj zadataka ne prikazuje procese

Suvremena ekonomija postavlja velike zahtjeve pred menad¾ere. S jedne strane, upravni odbori tvrtki oèekuju rezultate, ponekad izuzetno visoki, a ponekad èak i nerealni. Iz tog dijela naèela dru¹tveno odgovornog poslovanja nameæu obvezu etièkog pona¹anja i sprjeèavanja moralno upitnog pona¹anja.

Stalno postoji problem ljudske dimenzije. Upravitelj, èiji je problem upravljanje prodajnom mre¾om, mora te¾iti osoblju koliko i posljednjoj dodatnoj. Kontinuirana rotacija nezadovoljnog osoblja ne poma¾e u obavljanju poslovnih zadataka, ¹to je dovoljno da sprijeèi buduæe zapo¹ljavanje.

Moderni sustavi koji podr¾avaju poslovno upravljanje su velika pogodnost u ovom obliku. Podaci koje rade i koriste znaèajno ubrzavaju procese odluèivanja. Dokaze o praznicima mogu koristiti kao dokaz. Digitalna obrada zahtjeva za odsustvom i odsustva na trenutnoj osnovi pokazuje osobno stanje. Zahvaljujuæi toj ulozi, koja ima za cilj preporuku s prodajnom mre¾om, u svakom trenutku zna koliko je ¾ena novih knjiga u knjigama i koliko ljudi planira izostanak.

Meðutim, moderni erp softver onda ne samo evidencije izostajanje s posla. Skladi¹tenjem financijskih podataka znaèajno se ubrzava rad raèunovodstvenih odjela. Kao rezultat toga, tvrtka ima a¾uriranu poreznu dokumentaciju, lako je odrediti i moguæi uspjeh i udio tro¹kova u ostvarenim prihodima. Metode takoðer mogu obraditi podatke o prodaji i mogu se provjeriti stvarnim podacima. Iz njih æemo nauèiti da, primjerice, vrhunac interesa kupaca pada u petak popodne, dok je u utorak ujutro osnovni. Zahvaljujuæi tome, u moguænosti smo pravilno planirati grafiku za ljude i pru¾iti punu uslugu u veæini prodajnih sati. U moguænosti smo uvesti zanimljive promocije kako bismo privukli kupce u mrtvoj fazi.Sve je to jedna stvar - poveæava upravljanje prodajom u veæoj mjeri, poma¾e u postizanju boljih proizvoda uz manje resursa. Bez obzira na to da li menad¾er ima tako dobar karakter i dobro znanje da ga osobno upozna ili koristi suvremeni softver.