Umski po ar

Moderne ATEX instalacijeOpra¹ivanje zraka pra¹inom (uglavnom drvenog podrijetla, pra¹kastim bojama ili finim ugljenom mo¾e biti vrlo te¹ko na krajevima, uglavnom zbog vrlo ¹iroke opasnosti od eksplozije. Prema istra¾ivanjima, prirodno je da je rijeè o vrlo ozbiljnim bilje¹kama malih zrnaca peludi koji su najèe¹æi uzroci eksplozije. Izvor paljenja peluda je da ne postoji samo otvorena vatra, veæ i mala elektrièna iskra, mehanièka iskra ili elektrostatièka struja. Za za¹titu od eksplozije koristite moderne ATEX instalacije. Za vjenèanje na vlastitom tr¾i¹tu sve je vi¹e profesionalnih tvrtki koje upravljaju visokovrijednim instalacijama po vrlo prosjeènoj cijeni, tako da ne bi trebalo predstavljati ozbiljne probleme s pronala¾enjem odgovarajuæih profesionalaca.

Sigurni sustavi ventilacije i uklanjanja pra¹ineDa bi instalacije za usisavanje i ventilaciju postale stare, kada su iznimno dinamiène, koristite posebne usisne, lokalne ispu¹ne plinove (iz perspektive samonosivih ruku i nape, koji se nalaze ¹to bli¾e mjestima emisije bilo kojeg oneèi¹æenja. Treba je zapamtiti i osigurati da se svi pra¹kasti grozdovi u svakom trenutku temeljito uklone, kako bi se sprijeèilo ponovno postavljanje pra¹ine. Va¾no pitanje je i sustavno pra¾njenje spremnika za pra¹inu. U oblicima kada se pra¹ina nakuplja na podu hodnika vrijedi koristiti posebne industrijske usisivaèe. Profesionalne ATEX instalacije zahtijevaju adekvatno uzemljenje i, ¹to je najva¾nije, ne mogu obavljati elektrostatièke naboje kroz koje mogu postiæi iskru. Kanali za vaðenje moraju postojati nu¾no od èelika s debljinom stijenke od 2 do 3 mm.

Profesionalni ventilatori i filtriU trenutnim sustavima ventilacije i uklanjanja pra¹ine koji su izlo¾eni riziku od eksplozije vrijedi koristiti ventilatore i filtere s dobrom za¹titom od eksplozije zajedno s najnovijom ATEX direktivom. Filtri otporni na eksplozije trebaju imati posebne panele za eksploziju. Ovisno o njihovim potrebama, mogu ¾ivjeti jednom ili vi¹e puta. Pod utjecajem eksplozije pra¹ine u ATEX instalaciji, membrana se brzo rasprsne, oslobaðajuæi sve eksplozivne plinove ravno u atmosferu, zahvaljujuæi èemu se filteri neæe o¹tetiti. Potencijalno eksplozivne instalacije takoðer bi trebale biti opremljene posebnim sustavom za ga¹enje iskrenom iu postojeæim sustavima za ga¹enje po¾ara u samoj instalaciji. Takoðer, na svim ventilacijskim kanalima, koji se dovode u filtar, potrebno je ugraditi povratne zaliske koji spreèavaju ¹irenje plamena unutar same instalacije radi uspje¹ne eksplozije opasne pra¹ine u filterima.

Suzbijanje eksplozijeNovi sustavi za sprjeèavanje eksplozije trenutno su najuèinkovitiji i najèe¹æe kori¹teni naèini za¹tite razlièitih ureðaja od djelovanja eksplozije. Sustavi za sprjeèavanje eksplozije pokazuju uglavnom iz profesionalnog cilindra HRD-a, infracrvenih i senzora tlaka te profesionalnog kontrolnog centra. Glavni zadatak sustava je, naravno, trenutno prepoznavanje eksplozije u prvoj fazi. Zatim se ubrizgava specijalno sredstvo za prigu¹ivanje, èiji je zadatak sprijeèiti opasnu eksploziju. Moderne ATEX instalacije karakterizira iznimno kratko vrijeme reakcije. Od trenutka otkrivanja prijetnje eksplozije, mo¾e proæi samo tisuæiti dio sekunde cijelom potisku.