Tvrtke izvoznice zrna

U tim vremenima, voðenje poslovanja samo na poljskom tr¾i¹tu mo¾e se pokazati neadekvatnim. Ne samo vlasnici velikih tvrtki, nego i mali poduzetnici do¹li su do takvog uèinka. I isti i vi¹e poku¹avaju pro¹iriti svoju ciljnu publiku sada ne samo za ljude drugih zemalja, veæ ponekad i na drugim kontinentima. Jednom najva¾nija i najuspje¹nija akcija bila je odrediti proizvodnju proizvoda, koji je bio jedinstven za azijsko tr¾i¹te, a sada je dobro vidljiv izvoz u Rusiju. Stoga, svaki poduzetnik veæ shvaæa avanturu od sada¹njosti, da je uloga tumaèa na sastancima iznimno va¾na. Nitko zato ¹to od vlasnika tvrtke ne zahtijeva da svi izvoðaèi imaju jezike, ali svi oèekuju da æe na sastancima biti osiguran dobar tumaè, koji æe svaku rijeè koja je ispala iz usta vlasnika temeljito prevesti.Naravno, moguæe je da je predsjednik jezièno znanje, ili je zaposlenik koji poznaje jezik izvoðaèa. Meðutim, treba imati na umu da su prijevodi naprijed izuzetno stresan posao, za koji nisu prikladni svi, èak i uz najprikladnije uèenje jezika. To znaèi da uloga tumaèa koju izvodi nekvalificirani radnik, a nikako nije profesionalac, nova situacija koja je jednostavno previ¹e stresna za njega neæe prevesti ni rijeè ni zamuckivanje, ¹to æe prijevod uèiniti neshvatljivim, a mi kao vlasnik tvrtka æe izlagati kupce na ismijavanje ili, u najkraæem moguæem roku, neæe htjeti prihvatiti suradnju.Znaèajno je da samo uèenje jezika nije dovoljno. Uloga tumaèa je jo¹ uvijek sposobnost da se zna terminologija u kombinaciji s temom sastanka. Osim toga, profesionalni prevoditelji su ljudi s pravilnom dikcijom i dobro prakticiranom kratkoroènom pamæenjem, zahvaljujuæi kojoj æe im uèinci biti jasni, glatki i toèni. A kada je poznato, najgora stvar koja æe se sigurno dogoditi na sastancima s ljudima koji govore razlièite jezike je nedostatak razumijevanja izmeðu zidova i insinuacija koje dolaze iz jeziène barijere.

Izvor: Lingualab