Torun filtri za zrak

https://variko-e.eu/hr/

Svaki dan, kako u sobi tako iu uredu, pokriveni su bogatim vanjskim elementima koji utjeèu na poljsko trajanje i kvalitetu. Osim osnovnih osobina kao ¹to su: polo¾aj, temperatura, vla¾nost, te prava, takoðer se bavimo i drugim dimovima. Zrak koji udi¹emo nije neosporno èist, ali je zagaðen, naravno, u homogenom stupnju. Prije oneèi¹æenja u konstrukciji pra¹ine, mo¾emo se skrivati pomoæu igara s filterima, ali svejedno to èinimo u sferi drugih opasnosti, koje je èesto te¹ko otkriti. To ukljuèuje posebno toksiène plinove. Otkrijte ih polako, uglavnom zahvaljujuæi alatima kao ¹to je otrovni plinski senzor, koji odabire ¹tetne elemente iz zraka i informira o njihovoj prisutnosti, zahvaljujuæi èemu nas upozorava na opasnost. Na¾alost, ova prijetnja je iznimno opasna, jer odreðene tvari kada je, primjerice, èad nedosti¾an i redovito ih prelaze u sadr¾aj, uzrokuju ozbiljna o¹teæenja zdravlja ili smrti. Osim toga, CO uzrokuje opasnost za nas, ¹tovi¹e, i drugi se ulazi mogu otkriti senzorom, na primjer, sulfat, koji je u visokoj koncentraciji zanemariv i omoguæuje brzu paralizu. Sljedeæi otrovni plin je ugljièni dioksid, jednako opasan kao ¹to je spomenuto prije i amonijak - plin koji se obièno bira u sadr¾aju, ali u ¹tetnijoj koncentraciji koja ¹teti svima. Senzori otrovnih plinova takoðer mogu detektirati ozon i sumporni dioksid, èija je tekuæina jaèa od vremena i ¾eljan je velikog popunjavanja podruèja oko Zemlje - posljednji razlog sada, ako smo izlo¾eni tim elementima, trebali bismo smjestiti senzore na savr¹eno mjesto mogao je osjetiti prijetnju i obavijestiti nas o njemu. Ostali toksièni plinovi koje detektor mo¾e diviti su korozivni klor i visoko toksièni vodikov cijanid i opasni vodikov klorid topiv u vodi. Kao ¹to mo¾ete vidjeti, potrebno je instalirati senzor otrovnog plina.