Tehnieki prijevod engleski

Atex direktiva je izjava Europske unije koja se odnosi na zahtjeve koje moraju ispunjavati proizvodi koji se kasnije koriste u potencijalno eksplozivnim atmosferama. Stoga, atex direktiva obvezuje svakog proizvoðaèa takvog ureðaja da kupi odgovarajuæi certifikat, potvrðujuæi usklaðenost tehnièke dokumentacije i status obroka sa strogim sigurnosnim zahtjevima koje daje prije proizvoda.

Direktiva definira razlièite znakove, ovisno o vrsti opreme ili sustavu njezine naknadne uporabe. Va¾no pitanje je i odreðivanje odgovarajuæe klasifikacije zone u kojoj postoji opasnost od eksplozije. Ovaj tretman preporuèuje posebna tvrtka, ¹to je zakon na podruèju izdavanja potvrda o sukladnosti proizvoda s atexom.

Atex direktiva takoðer ukljuèuje klasifikaciju skupina prikladnih protueksplozijskih ureðaja koji su odgovorni za za¹titu opreme od eksplozije, te ljude od ozbiljnih ozljeda, zajedno s moguæno¹æu gubitka ¾ivota.

Mnoge tvrtke u Poljskoj imaju pravo procijeniti i iskusiti plodove i dati mu potvrdu o suradnji s informacijama o atexu. Svatko tko treba kupiti opremu koja ¹titi od eksplozije ili je prikladna za podruèje koje je u opasnosti od poèetka mora se usredotoèiti prije svega na studiju, da li proizvod ima dobar certifikat kompatibilan s atexom.

Prije svega, meðutim, svatko tko proizvodi opremu namijenjenu za takve svrhe mora osigurati takav certifikat, jer je to, zajedno s naèelom potrebnim za prodaju takvih proizvoda. Zahvaljujuæi strogom dizajnu i pravilnom odabiru tvrtki koje æe se moæi baviti kasnijim pregledima, atex direktiva uvela je potrebu za veæom brigom za proizvod koji æe se kasnije koristiti u podruèjima koja su posebno izlo¾ena èinjenicama povezanim s potencijalnim eksplozijama. Osobito treba jamèiti da æe se sigurnost na mnogim radnim mjestima poveæati i da æe se isto pobolj¹ati. To se mo¾e vidjeti samo kao utjecaj na razvoj takvih poduzeæa, kao i na rast samih zaposlenika koji zajedno poprimaju opipljive koristi.