Stroj za vakuumsko pakiranje inoxxi 427

"Vakuumski strojevi za pakiranje", odnosno kolokvijalni strojevi za vakuumsko pakiranje, zapravo su samo za jednostavnu svrhu. Ili ¹to stroj za vakuumsko pakiranje pru¾a? Pa, ovaj ureðaj usisava zrak iz unutra¹njosti paketa, a istovremeno ih i usmjerava. Svi strojevi za pakiranje imaju zajednièko svojstvo, opremljeni su brtvenom ¹ipkom koja je oblo¾ena teflonom i pumpom.Izdvajamo nekoliko pakera, spominjem one najatraktivnije.

Catch Me, Patch Me!

Prvi paker je stroj za pakiranje komora.Stroj za pakiranje komore ima prostor zatvoren hermetièkim poklopcem u kojem je smje¹ten predmet koji trebamo pakirati i pakiranje. Usis zraka radi na drugaèiji naèin: stvara se vakuum u stanu cijele kutije za pakiranje, a zatim se film zatvara. Nakon operacije komora se obièno otvara, tako da ovisi o modelu.Zahvaljujuæi tome ¹to ovi pakeri duguju takvoj popularnosti? Oni su èesto uglavnom zbog praktiènosti njihove uporabe, uz jake koristi u njima vreæice od glatkih filmova, koji su relativno jeftini. Va¾ni parametri ovog standarda za strojeve za pakiranje su odreðena pode¹avanja parametara zavarivanja i toèna gradacija sile usisa zraka. Obièno se za skraæivanje vremena usisavanja preporuèuje upotreba ploèa za punjenje unutar komora, ali osim ¹to skraæuju vrijeme usisavanja, one mogu biti vi¹e nego korisne kada se pakiraju svi tekuæi proizvodi. Ploèe se takoðer èesto susreæu u osnovnoj opremi za pakiranje.

Jo¹ jedan vrlo pristupaèan paker je paker s vanjskim usisavanjem. Ovaj ureðaj, koji je uvijek kraæi u velièini (od duljine trake od 180 do 600 mm. Na¹ pakirani proizvod traje u neposrednoj blizini ureðaja, au naèinu pakiranja stavlja se samo kraj vreæice. Va¾no je napomenuti da za proizvodnju s veæinom modela ambala¾e bez stanica, trebate vreæe s naboranom teksturom, zahvaljujuæi ovoj teksturi moguæe je glatko i opæenito uèinkovito usisavanje zraka. Postoje i veæi modeli u ovoj kategoriji, definirani su metalnim kuæi¹tem i sna¾nijom crpkom, obièno se obraðuju u svim mlijeènim barovima, restoranima i tvornicama. Osim ovih te¹kih primjera, postoje i manji primjeri u tvornici. Ovi "donji" pakeri imaju plastièno kuæi¹te i vrlo malu pumpu.