Softver u tvrtkama

Poslovni softver koji se danas koristi zahtijeva pravnu verziju operativnog sustava iz kolekcije sustava Windows i funkcionalno, adekvatno moæno raèunalo. Èak i moguænosti koje ne zahtijevaju instalaciju, rade u oblaku, te 512 MB radne memorije neæe biti zadovoljene u prozoru web preglednika.

U obliku, kada investitor ne ¾eli biti rob stalnom a¾uriranju raèunalnog hardvera, klasièni cdn program daje mu pomoæ. Kako zloti na tr¾i¹tu funkcioniraju pod DOS sustavom, to ne znaèi da su njegove ¹anse pre¾ivjele prije 30 godina. Aplikacija se kombinira s tri osnovna modula: skladi¹tenje-fakturiranje, koje mo¾e nositi èak i veliko skladi¹te, ljudske resurse, potporu politici upravljanja ljudskim resursima i evidenciju radnog vremena, kao i financijsko i raèunovodstveno, servisiranje svake situacije raèunovodstva. Radi besprijekorno s èitaèima barkodova, blagajnama i fiskalnim pisaèima, tiskarskim raèunima i ureðajima za fakturiranje SET-a. Uz njegovu uslugu, mo¾ete napraviti bilo koji broj skladi¹ta i brojati proizvodnju na temelju odreðenih recepata. Sustav omoguæuje izdavanje, namirenje i knji¾enje avansa. Uz savjet klasiènog cdn programa, mo¾ete koristiti razlièite popustske sheme i cjenike pojedinaèno za svakog kupca, tako da pripremljeni dokumenti sadr¾e dobre cijene.Softver bilje¾i narud¾be od primatelja, pa èak i omoguæuje automatsku rezervaciju robe, ¹to je posebno korisno za brzo pokretno skladi¹te. Kori¹tenje povratnih spremnika za njegovu pa¾nju mo¾e se koristiti za podmirenje depozitnih paketa. Aplikacija radi s razlièitim pisaèima, gdje je moguæe ispisati naljepnice i bar kodove.Program ima preko 45.000 korisnika u punoj Poljskoj. Ako se iz svih razloga ispostavi da su njegove ¹anse nedovoljne, distributer COMARCH-a oèekuje a¾uriranje razlièitih softverskih opcija, koristeæi do 40% popusta. Sam proces je gotovo neprimjetan za klijenta, a sve se igra pomoæu programa Comarch Assist.