Smjer psihologije u katowicama

Psihologija, teèaj koji svake godine ide na podruèje humanistièkih znanosti, privlaèi mno¹tvo adepta i zaljubljenika da znaju za dobro pona¹anje. Ovaj smjer mo¾e se prouèavati na gotovo svim veæim i veæim humanistièkim sveuèili¹tima u poljskoj regiji, tako da ne èudi da svake godine najmanje nekoliko stotina ljudi napusti sveuèili¹ne zidove i ponosno sebe naziva majstorom psihologije.

Vivese Senso Duo Oil

©to se dogaða u nekoliko godina studija? Tijekom prve dvije godine na sveuèili¹tu mladi adepti psihologije istra¾uju tajne opæeg psiholo¹kog znanja, uèe o kognitivnim procesima, emocionalnoj psihologiji, uèe puno o svijesti i podi¾u prve, jo¹ uvijek stidljive pokrete u stjecanju znanja o psihopatologiji. Èetvrta i peta godina obièno su posveæene stjecanju detaljnog znanja o specifiènim pitanjima psihologije i stjecanju praktiènih znanja tijekom razdoblja obvezne studentske prakse. Veæina poljskih sveuèili¹ta dopu¹ta zavr¹avanje psiholo¹kih studija o odreðenoj specijalizaciji, npr. Forenzièka psihologija, socijalna psihologija, klinièka psihologija ili psihologija knjiga, kao i upravljanje.Koje ciljeve trebate poduzeti na ispitu za polaganje srednjo¹kolskog obrazovanja kako biste prihvatili psiholo¹ku pripremu? Tra¾en je strani jezik, obièno se razmatra poljski jezik i matematika ili biologija. Naravno, sve ove toèke treba preporuèiti tijekom du¾eg razdoblja. Potpuno nova, psihologija je bila piæe iz sada¹njih trendova, koji su do¹li ujednaèeno. Danas su napravljeni prvi prijedlozi za èitanje ovog cilja u naèinu 3+ 2, ¹to je svakako dobro poznato, kada su i niske strane.Meðutim, bez obzira na posljednju opciju koju ste odabrali, psiholo¹ke studije samo su prva faza psiholo¹kog rada. Zapravo, tek nakon diplome mo¾ete sa sigurno¹æu odluèiti koji lik ¾elite slijediti. A izbor je ogroman. Praksu mo¾ete naæi u dugoroènim korporacijama, nastaviti svoje znanje na poslijediplomskim studijima ili poèeti uèiti kako postati psihoterapeut.