Slobodnog softvera u tvrtki

Èesto mo¾emo platiti za sve u modernim vremenima. Zato kad ¾elimo koristiti inovativne rezultate ili tehnologiju u na¹oj tvrtki, poènemo razmi¹ljati o tome koliko æemo koristiti. Sastoji se, meðutim, da mo¾emo dobiti besplatne alate za uèinkovite alate, a mo¾da æemo biti zainteresirani. Ako se ¾elimo baviti samo raèunovodstvom, potreban nam je program za obavljanje takvog raèunovodstva. A kada to mo¾emo postiæi praktièki besplatno?

Sve ¹to trebamo uèiniti je zainteresirati se za demonstracijske verzije raèunalnih programa. Primjerice, mo¾ete vidjeti Enova Demo program. Idemo upisati, tj., Takve kljuène rijeèi u tra¾ilicu interneta i sigurno æemo odmah dobiti puno web adresa koje bi mogle biti od interesa za nas. Zahvaljujuæi njima, besplatno æemo preuzeti va¹u verziju projekta i isto. Smireno æemo ga odvesti iz njega barem desetak dana i vidjet æemo za osobne oèi kada je u bendu. I da bismo mogli otkriti da takva ideja nije potrebna za nas ni¹ta, jer dobro se nosimo s njim i oslobodimo ga.

Instalacija demo verzija programa ima jednu veliku prednost. Ako odluèimo da svejedno ¾elimo kupiti takav program, uvijek ga trebamo provjeriti. Èak i ako se alat preporuèa kao najprikladniji, ne naziva nas oboje korisnim. I takav Enova Demo program omoguæuje nam da provjerimo ¹to raèunovodstvo raèunala izgleda. Kada, nakon takvih testova, saznamo da nam je ta metoda zaista prikladna, moæi æemo odluèiti o ogromnoj investiciji. Kupit æemo prethodno testirani projekt za sebe, a mi æemo ga upotrijebiti.

Vodimo brigu o alatima koje mo¾emo dobiti, a da ne moramo prodati na¹ novac. Takve opcije, meðutim, nude nam demonstracijske verzije specijaliziranih programa pa ih trebamo instalirati na blisko raèunalo. Èim program radi s nama, dovoljno je ulagati u cijelu verziju.