Razvoj proizvodne tvrtke

Subiekt Ignacy Rzecki je zapisao sve svoje poslove u cache. U ovom, u kojem je izazvao prodajni rekord. I njegov posao nije imao samo proizvode i materijale, ¹to je dokaz male veleprodaje automobilskih vozila, gdje su sami koèioni diskovi vjerojatno nekoliko desetaka vrsta. Pisanje u bilje¾nici neæe rije¹iti probleme ovog poduzetnika, pogotovo ako koristimo vrlo uèinkovitu tehniku skladi¹tenja, koja je visoko skladi¹te skladi¹ta. Kako se nositi s takvom situacijom?

Tvrtka Comarch, sam od najdu¾ih programera na poljskom tr¾i¹tu i skladi¹ni program koji je on predlo¾io, dolazi uz pomoæ. To je jedinstven i mnogo naprednih ERP softver koji olak¹ava pohranu pohranjenih sredstava i voæa. Prikazuje dva modula - Comarch WMS Management i Comarch WMS skladi¹te, koji dobro rade zajedno i zajedno pru¾aju izvrstan lijek za rad visokog skladi¹ta.

Prvi modul je osnova plana i poma¾e u stvaranju digitalne verzije èasopisa. Takva elektronièka struktura, koja toèno odgovara njegovoj stvarnoj verziji, omoguæuje prostor za neke proizvode, police i èak prijevozna sredstva kao ¹to su palete. Mo¾emo generirati dispozicije za skladi¹tare, definirati osnovne vrijednosti i velike dr¾ave, postaviti mjesta za danu robu. Drugi modul, Comarch WMS Magazynier, je produ¾etak ruke skladi¹tara. Pru¾a moguænost organiziranja prijema i izdavanja, ispis potrebnih dokumenata i èak naljepnica. To su zapravo dodaci, osnovna zadaæa izdavanja, premje¹tanja, kupnje i inventarizacije robe. Ovaj element prihvaæa dispozicije koje je izdao upravitelj, ¹to pojednostavljuje cijeli proces upravljanja skladi¹tem.

WMS program za pohranu osigurava potpuni integritet s Comarch ERP-om, meðutim va¾ni elementi oba sustava su odvojeni. Takva suradnja, na razini komercijalnih dokumenata, ali ne i povijesnih podataka, omoguæuje razdvajanje upravljanja skladi¹tem i raèunovodstvenog poslovanja.