Razmjena studenata u ukrajini

U sada¹njim vremenima, ¾ene koje ne govore engleski, ne samo da pronalaze atraktivnu poziciju, a èesto i sve u bliskoj profesiji, i mogu postojati problemi na mnogo razlièitih pitanja. Opet, veliki utjecaj je bio stavljen na pouku engleskog jezika, danas, a ne toliko na uèenje, samo na ono ¹to mo¾e. Primjer?

Snail Farm

Tada je jezik preveden na pripreme, a sada se plaæa da uèenici znaju iz ranijih godina obrazovanja tako dobro da ga mogu slobodno koristiti. Dakako, na poslu slièan je on posebno razlièit, ovisi o stupnju zavr¹enosti ¹kole ili isti kada je uèenik do¹ao u kontakt s uèenjem engleskog jezika, ali je sada prisutan, ali njegova potreba. Èesto se tra¾i problem stranog jezika, ali upravo je engleski izuzetno privlaèan. Bez njegove sposobnosti takoðer je zatvorena metoda za dokazivanje velike studentske komunikacije i putovanja, te stipendije u inozemstvu. Sada na ovoj razini, tako da neznanje engleskog jezika smeta, onda je samo jo¹ gore, jer je potrebno èak i od takvih nekvalificiranih zaposlenika kao konobara, s obzirom na to da u zadnjim centrima ima mnogo stranaca, koji bi trebali nekako meðusobno komunicirati. Veæina ljudi koji ne govore engleski prije ili kasnije suoèavaju se s potrebom da to poka¾u, iako u nekom trenutku nije uvijek tako ugodno kao u znanosti, uglavnom zato ¹to ako odaberete teèaj engleskog ili poduèavanje, èesto morate puno platiti za to. Za sleng vjenèanje je toliko popularan da je cijena znanja lak¹a nego za dokaz u sluèaju ruskog ili francuskog, lak¹e je pronaæi uèitelja. Za ekonomiste je dobro rje¹enje vjerojatno biti na¹a vje¹tina - od propisa, snimanja, ali i gledanja slika s naslovima bez uèitelja i slu¹anja engleskih pjesama ili radio programa. To je mnogo osjetljivije i manje djelotvorno od teèaja.

Profesionalni prijevodi: