Raeunovodstveni program rzeczpospolita 2015

Symfonia ideja je paket koji poma¾e upravljati u malim i malim poduzeæima. To je va¾an poljski integrirani paket, koji je napisan posebno za WindowsTM okru¾enje. Softver lijeèi usmjeravanje tvrtke u njenu stalnu praksu kao evidenciju i uslugu ekonomskih dogaðaja.

Modul Financije i raèunovodstvo podr¾ava najva¾nije raèunovodstvene operacije (knji¾enje dokumenata, bilance, naselja. Modul za financijsku analizu previ¹e razmatra zadatak kako bi podr¾ao rad financijskog i ekonomskog odjela poduzeæa.Aplikacija za osnovna sredstva olak¹ava, u odreðenoj mjeri, voðenje evidencije i inventara osnovnih sredstava, te prave i psihièke vrijednosti. Modul HR i plaæe koristi se za plaæanje i unos podataka. Zahvaljujuæi njima, lako je izraèunati plaæe, voditi evidenciju radnog vremena, itd. To vam omoguæuje kombiniranje s SAD-om i ZUS-om. Modul Obraèun plaæa, s druge strane, ukljuèuje razlièite metode nagraðivanja - generira obraèune plaæa i izvje¹æa. Takoðer ispisuje potvrdu transfera.Handel-ova aplikacija poma¾e u prodajnim ulogama i upravljanju skladi¹tima (evidencija zaliha. Zahvaljujuæi njemu ¾ivi moguænost izdavanja skladi¹nih dokumenata, prodaje, kupnje, itd. To je nezamjenjivo za robne marke koje su nekoliko grana takoðer u zboru kompatibilnom s pisaèima i blagajnama. Modul fakture se preuzima u odjelima prodaje i prodaje. Omoguæuje izdavanje prodajnih dokumenata (faktura, raèuna. Radi s fiskalnim pisaèima.Modul Small Accounting osmi¹ljen je za tvrtke koje su pojednostavljene raèunovodstvene. Omoguæuje vam snimanje i servisiranje obraèuna sa ZUS-om (suraðuje s planom platitelja. Zahvaljujuæi tome mo¾ete raditi naselja s naslovima i zaposlenicima. U odreðenoj mjeri olak¹ava analizu dohotka.