Protupo arna signalizacija ssp

Slu¹alice, kao i ime koje oni navode, namijenjeni su akustièkoj signalizaciji. Ovi ureðaji koriste se u privatnim vatrodojavni sustavi, mogu proizvoditi za svoje potrebe, npr., Signalizacija tehnièke pokazuje da je lo¹e stanje ureðaja. Akustièki signalni ureðaj obièno se stvara u zatvorenim prostorima.

Zvuèni ureðaj je usmjeren na dvije strane. Prva znaèajka je odgovarajuæi signalni ureðaj, postavljen u odreðeno kuæi¹te naèinjeno od umjetnog tijela. Ovaj se prostor takoðer sastoji od vodova koji pru¾aju napajanje i prikvaènu vezu za povezivanje, zahvaljujuæi èemu bismo odabrali opciju zvuka. Druga skupina akustiène sirene je utiènica koja poma¾e prièvrstiti sirenu na strop ili zid.

Da biste stavili akustiènu sirenu, treba dr¾ati lik i istodobno okrenuti svjetiljku na lijevoj strani. Nakon toga, difuzor i baza lako se otvaraju. Ali ako æemo ovisiti o bliskim sirena prvo moramo prilagoditi jedni drugima uvalama, koje su navedene u jednoj boji, a zatim napraviti sirenu i napraviti promet u skladu sa strelice. Praæenjem posljednjeg postupka jamèimo da neæemo o¹tetiti niti dio takvog signalnog ureðaja.

Na domaæem tr¾i¹tu postoji mnogo naèina zvuènih signala, a kupnjom takvog ureðaja pitajte prodavatelja o svakoj stavci. Svakako æe vam reæi koji æe signalni ureðaj biti prikladan za nas. Slu¹alice su u skupinama koje se mogu montirati van. Stoga je va¾no èitati sve dobro i pitati o svemu. Za¹to raèunamo na gubitak vremena, na uglovima i ponovnom kupovanju. Dimenzije akustiènih sirena su razlièite, potrebno ih je toèno odabrati prema velièini prostorije u kojoj æe se montirati. U ovom odjeljku, takoðer za pomoæ, mo¾emo pitati prodavatelja ili èitati o takvim alatima u raèunalnoj mre¾i.