Prijevoz ljudi trzebnica

Od 2011. godine, svaki vozaè taksija koji nudi usluge prijevoza za fizièke osobe mora biti u moguænosti unovèiti fiskalni novac u automobilu. Prijevoznici koji svoje usluge obavljaju u suradnji s inozemnim poslovnim subjektima osloboðeni su ovog tereta.

Prijenosne fiskalne blagajne za taxi vozaèe istièu se svojim dimenzijama. Obièno imaju ruèke koje omoguæuju da se uèvrsti u automobilu, a ne isporuèuju se, ali iz baterije podataka, ali su takoðer prikljuèene na akumulator automobila, tako da se ne pune tijekom cijele smjene. Ureðaj obièno ima zaslon koji vam daje ravnu i horizontalnu perspektivu, dok je zdrav za promjenu vremenskih uvjeta. Zapamtite da indikacija taksimetra i blagajne treba biti nedvosmislena za èitanje tijekom vo¾nje taksista i putnika.Dodatne znaèajke koje znaèajno pobolj¹avaju rad svakog prijevoznika su: moguænost spajanja blagajne izravno na taksimetar, zahvaljujuæi kojem se raèun mo¾e automatski ispisati, moguænost odobravanja popusta ili otkazivanja uspjeha kada kupac izuzme tro¹ak. Fiskalna blagajna za vozaèa taksija posebno je razvijena kako bi ispitala svojstva ove profesije. Paragon iz nje zna nekoliko zanimljivih stvari, kao ¹to su vrijeme putovanja, prevaljena udaljenost, broj taksija ili kolièina kori¹tenih vrijednosti u odreðenim tarifama. Vozaè taksija mo¾e takoðer na raèunu staviti informacije o pru¾enim dodatnim uslugama, tj. Dovoðenju prtljage, prijevozu ¾ivotinja itd.Kao i sve druge blagajne, one predstavljaju standardne funkcije - ispis dnevnih i mjeseènih izvje¹æa, stanje blagajne, izvje¹æe o naplati i ispis izvje¹æa o postavkama taksimetra.Fiskalna blagajna svakako postoji u kombinaciji s taksimetrom i ima sam ureðaj, te u provedbi takvog pristupa èesto ne radi, jer posebno smanjuje sada¹nju sezonu rada posuða i èesto mijenja papirnate role. Takoðer je moguæe povezati ga s raèunalom kako bi se stvorilo odgovarajuæe radno ili softversko a¾uriranje.Blagajnu mo¾ete staviti na udoban i kratkotrajan naèin u automobilu, zbog èega mo¾e suraðivati s mnogim taksimetrima, ili ne samo u odreðenom automobilu, veæ se mo¾e osjetiti i odvesti u ured ili dom i pripremiti izvje¹æa. Takoðer ¹titi od kraðe blagajne tijekom dugih zaustavljanja.