Paragon u servisnom mjestu

Svi znamo mali komad papira, koji dobivamo od blagajnika nakon zavr¹enih kupnji. Malo ljudi zna, meðutim, koje su nam reklame na raèunu iz blagajne toliko korisne, kao iu onome ¹to je njihovo znaèenje dopu¹teno pronaæi, a da ne spominjemo sada ono ¹to doista postoji na njemu detaljno.

Prva stvar koja nas zadovoljava je cijena proizvoda - i da, to je ista zakonita asocijacija. Kupnja sama po sebi nije sve. Podaci o potvrdi iz blagajne pokazuju nam, osim cijene jednog proizvoda, i vrijednost koju moramo platiti na blagajni. Drugim rijeèima, osim cijene s veæ ukljuèenom marginom, takoðer se navode iznosi odreðenih poreza izra¾eni u postocima i ukupni tro¹ak koji je u redu cijene proizvoda.

Ovo je samo poèetak. Jo¹ jedna va¾na toèka ispisa je adresa trgovine u kojoj su takoðer napravili svoj porezni identifikacijski broj (NIP. Poznavajuæi ovu informaciju, mi æemo znati s kim da se predstavimo, ako kupimo, na primjer, o¹teæenu opremu, odnosno, trebat æemo vratiti namirnicu koja je istekla. Èak i ako mjesto prodaje nije trajno i to je kuæica hot dog-a, na posljednjem dokumentu æemo pronaæi adresu sjedi¹ta poreznog obveznika i uz opciju moæi æemo je pronaæi bez napora.

Znanje o raèunu iz blagajne pokazuje nam toèno vrijeme prodaje. Isti je iz èlanka potro¹aèkog stajali¹ta da piæe ima najkarakteristiènije èimbenike. Zahvaljujuæi tome, dokaz o kupnji jasno pokazuje kada su ga dovr¹ili i odmah zavr¹ava pitanja moguæih neizvjesnosti suoèena s potrebom podno¹enja pritu¾be. Zahvaljujuæi ovom zapisu, tijek jamstvenog popravka namje¹taja je jednako jednostavan. & Nbsp; Posnet blagajna idealno je za snimanje prodaje i ispis ispravnih raèuna za kupnju.

Osim sadr¾aja koji su prvenstveno namijenjeni klijentu, podaci o raèunu iz blagajne va¾ni su i za porezne urede. Pokretanje poslovne kampanje, naravno, sla¾e se s potrebom plaæanja poreza. Iz tog razloga, broj se ispisuje na svim potvrdama, ¹to omoguæuje lak¹u kontrolu u sluèaju potrebe.Jo¹ jedna vrijedna stavka je opis naèina na koji je transakcija predana - bilo da se radi o vrijednosti ili platnoj kartici. To znaèajno pobolj¹ava raèunovodstvo i brojanje uspjeha u poreznom uredu.Kao ¹to mo¾ete vidjeti, podaci o raèunu iz blagajne su paradoksalno osobito ozbiljni. Jo¹ va¾nije - ne samo za osobu koja pokreæe poslovnu kampanju, veæ i za urede i, prije svega, za jednog potro¹aèa.