Modna revija s torbicama

Ove subote odr¾ana je demonstracija najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliki broj gledatelja koji æe morati vidjeti ¹to su dizajneri stvorili za integracijsku sezonu. Meðu publikom mogli smo vidjeti i nekoliko slavnih osoba, novinara i politièara.Prefinjena emisija ostala je u najkraæem detalju i sve je zavr¹ilo bez ikakvih prepreka. Na povr¹ini se mo¾emo diviti modelima koji predstavljaju prekrasnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Njihova se vrijednost temeljila na svijetlim i prozraènim tkaninama visokih boja, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹i novinari su se svidjeli prozraène, ¹arene maksi suknje koje su u potpunosti izraðene od kukièanih. Osim njih, po¹tovanje je uzbuðivalo i èipka, romantiène haljine, kao i bluze s volanima i vezenim bikinijem. Donedavno su dizajneri za djevojèice, izmeðu ostalog, predlo¾ili pletene ¹e¹ire sa ¹irokim obodima, ukra¹ene èipkom i originalnim cvijeæem.Nakon koncerta zavr¹ena je aukcija prekrasnog vjenèanja napravljenog posebno za novu prigodu. Haljina je prodana osobi koja je trebala ostati anonimna. Osim toga, bilo je i ponuda i manje odjeæe iz najte¾e kolekcije. Prihodi od te prodaje bit æe postavljeni za jo¹ jedan djeèji dom. Mora se naglasiti da brand ¾eljno podr¾ava razne dobrotvorne i zdrave akcije. Njegovi vlasnici su na aukcijama u vi¹e navrata izvodili vlastitu robu, a kao mjesto prodaje bilo je i posjeta bilo kojoj od tvornica.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija doæi na posao sada poèetkom svibnja. Osim toga, obavijestio je da brand planira otvoriti trgovinu u kojoj æe biti vidljive zbirke osim u stacionarnim interesima.Va¹ modni brand je jedan od najva¾nijih proizvoðaèa odjeæe na svijetu. U svakom svijetu postoji nekoliko tvornica. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, prije svega, najbolje krojaèe, krojaèe i arhitekte. S vremena na vrijeme, ime èini zbirke u razmjeni s vodeæim poljskim dizajnerima. Ove zbirke imaju tako veliko priznanje da prije otvaranja trgovine, oni koji su veæ spremni nastupiti u ranim jutarnjim satima, trèe u brzim redovima. Ove su zbirke na jednom danu.Roba ove tvrtke veæ dugi niz godina vrlo je cijenjena od strane kupaca, kako u zemlji tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, èini se da ne spominjemo mnoge nagrade koje je dopustila i koje pretpostavljaju da su rezultati najbolje kvalitete.

Pogledajte na¹u trgovinu: Jednokratna kozmetièka odjeæa