Modna revija auchan

U subotu je zavr¹ena najnovija kolekcija lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao bezbrojne gledatelje koji su odluèili vidjeti ¹to su dizajneri stvorili za sezonu. Meðu publikom mogli smo èak vidjeti i nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Emisija je rafiniran u najmanje vremena i sve je pro¹lo bez problema. Na povr¹ini se mo¾emo diviti modelima koji predstavljaju prekrasnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Koristi se za njihovu provedbu u potpunosti svje¾e i zabavne tkanine s velikim, ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svila. Na¹ reporter preselio u najdelikatnijim, ¹arene maksi haljine u potpunosti izraðene crochet. Oni su takoðer bili odu¹evljeni èipkom, romantiènim haljinama i bluzom s ukrasima i vezenim bikinijem. Nepovoljne odjeæa dizajneri su predlo¾ene za, izmeðu ostalog, tkani ¹e¹iri s zdravim kru¾nih tokova, ukra¹en èipkom i atraktivnim cvjetovima.Nakon koncerta zavr¹ena je aukcija prekrasnog vjenèanja napravljenog posebno za trenutnu priliku. Haljina je dana osobi koja ¾eli ostati anonimna. Osim toga, prodano je jo¹ nekoliko odjeæa iz najpopularnije kolekcije. Prihod od udaljene aukcije bit æe prenesen u va¹e siroti¹te. Valja naglasiti da brand ¾eljno podr¾ava razne tople i pozitivne akcije. Njegovi vlasnici u vi¹e su navrata odgovarali na prodaju vlastitih èlanaka i kako je prodajni materijal èak i posjetio u jednostavnoj tvornici.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najmodernija kolekcija stiæi na posao poèetkom svibnja. Osim toga, najavio je da brand razmi¹lja o otvaranju raèunalne trgovine u kojoj æe biti obrnute kolekcije nego u stacionarnim trgovinama.Na¹ naziv odjeæe jedan je od najbr¾ih proizvoðaèa odjeæe na svijetu. On ima nekoliko tvornica u cijelom svijetu. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa zaposlenika, ukljuèujuæi mnoge najbolje krojaèe, krojaèe i arhitekte. Ono ¹to svako razdoblje branda èini kolekcijama u suradnji s prvim poljskim dizajnerima. Ove kolekcije su toliko popularne da èak i prije poèetka trgovine, one koji su veæ u jutarnjem redu u jutro. Ove zbirke provode ovaj tipièan dan.Uèinci ove osobe od mnogih godina ¹iroko su prihvaæeni od strane klijenata, kako u svijetu tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, nije ispravno ne spomenuti same nagrade koje je postigla i koje potvrðuju da su uèinci najvi¹a cijena.

Pogledajte svoju trgovinu: Haccp jednokratnu odjeæu