K800i softver

Na poèetku, prije dono¹enja rje¹enja o kupnji bilo kojeg softvera za tvrtku ili poduzeæe, trebali biste dobiti njegovu demo verziju i unijeti njene podatke i funkcionalnosti. Projekt ne mo¾e biti previ¹e te¾ak za kori¹tenje, konfigurirati i instalirati za potencijalne kupce.

To æe zahtijevati dodatni, ponekad skupi, razvoj nastave u korporaciji. Pogotovo ¹to su sustavi sa laganim i neuobièajeno prirodnim suèeljem korisni na tr¾i¹tu.Skladi¹ni program ne mora biti prilièno skup, veæ ga na postojeæem poduzeæu kupuje na platformi PDV-a. Povoljna cijena i mala kolièina znanja o tome na Internetu mogu znaèiti da je i ona nedokazana. Takoðer treba imati na umu da su sva a¾uriranja softvera dodatno plaæena i dugotrajna. Èesto je njihova izvedba jednostavno opasna za kupca. Osim ako je tvrtka kupila licencu za pretplatu (npr. Mjeseèno, a¾uriranja su besplatna.Dobra skladi¹na ideja treba redovito a¾urirati putem proizvoðaèa. Zahvaljujuæi tome, mo¾e uspje¹no utjecati na sljedeæe ureðaje i operativne sustave. Osim toga, prilagoðen je sljedeæim zakonskim promjenama u Poljskoj (npr. Novi zakoni. A¾uriranja su dodatni tro¹ak softvera u sluèaju da kupimo cijeli program. U nekim sustavima oni dodaju automatski sustav.Va¾nu ulogu u odabiru skladi¹nog programa za tvrtku ili ured predstavlja tehnièka podr¹ka. Zahvaljujuæi novim alatima udaljene aktivnosti na stolu (npr. TeamViewer, korisnici mogu kontaktirati podruèje tehnièke podr¹ke na mali i otvoren naèin. Konzultantu treba dati zaporku i broj kupca. Zahvaljujuæi tom rje¹enju, bogato munjevitim vremenom, obja¹njavaju se sve sumnje u problem funkcioniranja softvera i posveæuje se puna pa¾nja u modernom aspektu.