Integrirani sustavi upravljanja u zdravstvenim ustanovama

Glavna prednost Comarha je veliko znanje o sektoru, koje je usmjereno na potro¹aèe u perspektivi integriranih IT sustava. Od samog poèetka, Comarch je stavio naglasak na pru¾anje najkvalitetnijih aplikacija i profesionalnih usluga, kako bi se one optimalno koristile u normalnom radu izvoðaèa. Ovdje su neke industrijske grane za koje je izraðen programski alat.

bankarstvoComarchov vlastiti IT softver uzrokovan je i za poslovanje s graðanstvom, kao i za korporativno bankarstvo, a mogu ga koristiti i kooperativne banke. Ponuðena rje¹enja mogu se dati u start-up bankama i drugim tvrtkama èiji je rad povezan s financijskim sektorom. Sve karakterizira fleksibilnost, suvremenost i najva¾nije - izvrsna klasa i sva uèinkovitost.

Hear Clear Pro 2Hear Clear Pro 2. Najbolji slušni aparat

E-trgovinaTr¾i¹te e-trgovine je neuobièajeno brzo i mo¾emo identificirati dvoznamenkasta poveæanja iz godine u godinu. Porast arhitekture sada je nu¾an èimbenik za poduzeæa koja ¾ele rasti. Premje¹tanje ili ¹irenje va¹eg poslovanja na tr¾i¹te e-trgovine, premjestit æe trgovinu na sasvim drugaèiji ukus i pripremiti neogranièene moguænosti, takoðer u aspektu stjecanja novih kupaca, te pri podr¾avanju postojeæih kontakata s izvoðaèima.

logistikaU logistièkom dijelu, uèinkovito upravljanje informacijama bitan je uvjet postojanja tvrtke. Uèinkovitiji tijek ogla¹avanja i poslovnih procesa dodatan je kori¹tenjem novih IT metoda. Najèe¹æe tehnologije u industriji logistièkih informacija koje nudi Comarch su: elektronièki prijenos dokumenata, upravljanje dokumentima, planiranje nabave i izvoðenje analiza i izvje¹æa.

Proizvodna tvrtkaGlavna podruèja koja podr¾avaju IT timovi u proizvodnim uredima, bez obzira na potonje, bilo da se radi o diskretnom, individualnom, procesnom ili serijskom radu, ali za skladi¹te ili na temelju narud¾be, su proizvodni i logistièki procesi.