Igra u blagajni

http://hr.healthymode.eu/najbolje-pripreme-za-izgradnju-misicne-mase/

Financijski fond ne iznenaðuje kao elektronièki ureðaj, ¹to je obveza registriranja prometa i iznosa poreza koji se plaæa u maloprodaji. Praæenje prihoda putem fiskalne blagajne (fiskalne u pravilu vode poduzetnici koji prodaju robu / usluge fizièkim osobama koje ne posluju. Meðutim, postoji katalog fotografija s pomoæu blagajne.

Prvenstveno se radi o osobama koje su porezni obveznici, èiji promet od po¹iljaka (u kontaktu s fizièkim osobama nije prelazio dvadeset tisuæa zlota u staroj poreznoj godini. Put treba uvijek imati èinjenicu da postoje odreðene aktivnosti, koje, meðutim, treba evidentirati u blagajni, bez navoðenja iznosa prometa. To se prvenstveno odnosi na opskrbu UNP-a, dijelova motora, dijelova prikolica / poluprikolica, radio / televizijske opreme, usluga prijevoza putnika, prijevoza putnika i njihove prtljage, poreznog savjetovanja, pravnih usluga i mnogo novih.Prije nego ¹to kupite blagajnu, morate se pobrinuti da posao koji obavljamo zahtijeva plaæanje blagajnom. Mi ne zahtijevamo da se prezentira u sluèajevima kada prodajemo proizvode ili nudimo usluge tvrtkama ili organizacijama, dru¹tvenim i lokalnim vlastima. U sluèaju bilo kakvih nedoumica, kvalificirano osoblje æe savjetovati i objasniti propise koji se odnose na obveznu blagajnu.

Va¾no je napomenuti da, na primjer, radionice za popravak automobila ne ¾ele postojati, osigurane u financijskim iznosima u poziciji kada ih u automobilu organiziraju prodane te¾ine. Za¹to? Zbog èinjenice da u datoj situaciji oni pru¾aju samo uslugu, ne prodaju proizvod. Ako, meðutim, poka¾emo da moramo kupiti blagajnu, oèekujemo te¾ak izbor, jer na tr¾i¹tu postoji mnogo vrsta. Prilikom kupnje, prvo je potrebno obratiti pa¾nju na to je li proizvoðaè ureðaja odluka ministra financija, izjavljujuæi da vrsta blagajne zadovoljava tehnièke uvjete i kriterije, ¹to je potrebno za pomoæ pri kupnji blagajne.Ako smo kupili blagajnu, moramo spomenuti i njezinu fiskalizaciju. U procesu od 7 dana od trenutka obavljanja razmatranog posla, moramo istodobno ispuniti njezino imenovanje u poreznom uredu o ljudskom tisku. Treba imati na umu da nepravilno evidentiranje mo¾e rezultirati gubitkom jednostavnog olak¹anja, gubitkom od 30% ulaznog poreza na kupnju povezanu s prodajom zabilje¾enom u matiènom uredu - do trenutka evidentiranja, kaznenih i fiskalnih sankcija.Mo¾ete podnijeti zahtjev za kupnju blagajne uz popust. To je 90% neto cijene (bez PDV-a, ne vi¹e od 700 PLN za bilo koju gotovinu prijavljenu na poèetku registracije. PDV koji se obraèunava iz posljednje fakture mo¾e se odbiti.