Gradevinski transporter

Jedan od najèe¹æe kori¹tenih alata za transport i raspodjelu labavih materijala su pu¾ni transporteri, takoðer poznati kao transporteri. U praktièno svemu naæi æemo kuæu koja proizvodi suhe mje¹avine, ali ne samo. Mjesta gdje se hranilice nalaze primjenjuju se znatno vi¹e i ne mogu se zamijeniti.

Vijèani ulagaè je ureðaj koji omoguæuje transport raznih pra¹ina, od vrlo finih do zrnaca s visokom granulacijom. Zahvaljujuæi njegovoj uporabi vrlo su ¹iroki. Osim toga, dodatna prednost ovog izlaza je èinjenica da se transport tih pra¹ina mo¾e odvijati iu stilu, takoðer pod odreðenim kutom.

Postoji podjela vijèanih transportera za transportne trake. Prvi od njih su sna¾niji i - ¹to se dogaða - veæa uèinkovitost. Kao i kod transportera, njihova velika prednost je èinjenica da se na ploèe dopu¹ta ulazak u transportnu traku, ¹to je obvezno u situaciji kada ¾elite kontrolirati rutu transporta.

Prilikom projektiranja vijèanih transportera brine se prije svega o satnoj izvedbi. Dobro odabrani proizvodi i specifièna konstrukcija jamèe dugi vijek trajanja takve opreme i pouzdanost èak iu sluèaju te¹kih abrazivnih materijala.

Va¾no je, meðutim, da se pu¾ni transporteri izraðuju prema jednoj od smjernica koje je dao korisnik. Osobito je va¾na du¾ina i promjer ureðaja, ali i polo¾aj ulaza i izlaza i odreðivanje kuta nagiba. Èesto se zbog organizacije rada u posebno te¹kim uvjetima stvaraju pojaèane verzije.

Zanimljiv raspon je raspon podruèja na kojima se mo¾e koristiti dovod. Takoðer je va¾no naæi ih u betonarama, u peæima za grijanje kada se nalaze u prehrambenoj industriji. Vrlo èesto jedan od njih je u procesu prerade ¾itarica, kao dokaz za to ili za èi¹æenje. Hranilice pu¾eva takoðer rado imaju uzgajivaèe koji, kad ih koriste, mije¹aju i vrednuju suhu hranu za ¾ivotinje.