Forum za samopouzdanje

Specifiènost tehnièkih prijevoda raèuna na dobivanje sadr¾aja dokumentacije u pravoj konvenciji, jer su i po¹iljatelj i primatelj poruke svedeni na tehnièki predmet na temelju lingvistièke konvencije koja odgovara odreðenom podruèju, industriji ili tvrtki. Najva¾nija znaèajka tehnièkog prevoðenja je dakle tehnièki stil izra¾avanja, tj. Specijalizirani naèin formuliranja misli, èiji je prioritet pru¾anje informacija, a od tada su dodatne jeziène funkcije svedene na minimum, tako da nijedno uljep¹avanje ne kr¹i osnovno svojstvo teksta, ¹to je korisnost u postupku in¾enjering.

Zadatak tehnièkog prevoðenja je pru¾iti identiène informacije primatelju stranog jezika, u kontekstu registriranom u izvornom stilu. Standard koji su usvojili prevoditeljski uredi u Stolici odabiru prevedeni tehnièki prijevod za provjeru. Prisutna je bitna komponenta postupka izrade tehnièkog prijevoda, koja èak oznaèava veliku klasu pripremljenih prijevoda. Verifikatori provode èitanje teksta jer je za pouzdanu provjeru tehnièkog prijevoda korisna teza treæe strane koja ne sudjeluje aktivno u prijevodu èlanka i mo¾e razmotriti njezinu osnovu s udaljenosti.

Su¹tinska korekcija i jezièna provjera tehnièkog prijevoda je krunsko vrijeme procesa prevoðenja. Ponekad se, meðutim, svede na èinjenicu da se s èovjekom raspravlja o sadr¾aju temelja, a svrha konzultacija s klijentom je uvoðenje industrijske terminologije koju on koristi. Uskladiti terminologiju tehnièkih prijevoda s inovativnim IT rje¹enjima èija je pretpostavka potpora procesu prevoðenja i kondenziranju terminologije koja se koristi u prijevodima u terminolo¹ke baze podataka. U drugoj jeziènoj verziji, takoðer se mijenjaju i tekstovi koji opisuju grafièke elemente koji se takoðer moraju prevesti i prilagoditi brojevima.