Eksplozivna zona z10

ATEX direktiva u poljskom pravnom sustavu uvedena je 28. srpnja 2003. godine. Pomièe se na proizvode koji su izliveni radi aktivnosti na udaljenostima koje su izlo¾ene riziku od eksplozije. Dotièni proizvodi moraju strogo zahtijevati ne samo sigurnost, veæ i zdravstvenu skrb. ATEX direktiva sadr¾i postupke ocjenjivanja sukladnosti.

U prouèavanju odredbi ovog normativnog akta, razina za¹titnih mjera, kao i srodni postupci ocjenjivanja, sredi¹nje su vezani uz stanje okoli¹a u kojem æe posebni ureðaj raditi.ATEX direktiva odreðuje stroge zahtjeve koje proizvod mora ispunjavati kako bi bio praktièan u potencijalno eksplozivnoj atmosferi. Ali koje je to zone? Prije svega, rijeè je o rudnicima na ugljen, gdje postoji veliki rizik od eksplozije metana ili ugljene pra¹ine.

ATEX direktiva ima detaljnu podjelu ureðaja na liniji. Postoje dvije. U prvoj klasi postoje ureðaji koji se ubacuju u rudnik pod zemljom, ali u prostorima koji mogu biti izlo¾eni riziku od eksplozije metana. Drugi dio odnosi se na ureðaje koji su usmjereni na suprotna mjesta, ali koji mogu biti ugro¾eni eksplozivnom atmosferom.

SpartanolSpartanol. Uređaji za masu

Ovom se Direktivom utvrðuju bitni opæi zahtjevi za osobe koje zaraðuju novac u podruèjima eksplozije metana i ugljene pra¹ine. I jo¹ va¾niji zahtjevi mogu se lokalizirati u usklaðenu mjeru.

Treba imati na umu da posuðe dopu¹teno za èitanje u potencijalno eksplozivnim podruèjima mora biti oznaèeno oznakom CE. Identifikacijski broj prijavljenog tijela treba vratiti iza oznake, koja bi trebala biti trajna, vidljiva, neuni¹tiva i èitljiva.

Prijavljeno tijelo ispituje cijeli organizam kontrole ili sam izvor kao sredstvo osiguravanja usklaðenosti s primjenjivim modelima i oèekivanjima iz Direktive. Takoðer treba imati na umu da æe se od 20. travnja 2016. aktualna direktiva zamijeniti novim pravilom ATEX 2014/34 / EU.