Drugi dorueak je 400 kcal

Doruèak je najva¾niji obrok u danu. To se obièno preporuèuje za pravilan stil ¾ivota i va¾nost redovitog ¾ivota u pokretu dana istièe. No, ovaj doruèak je va¾an energetski pru¾atelj za sustav ujutro. Jedan od najèe¹æe kori¹tenih i konzumiranih proizvoda za doruèak je posljednja pekara. Ureðaj za rezanje kruha tada je bio èesti kuhinjski aparat.

Sada mo¾ete u kru¹noj peæi bez ikakvih problema kupiti kruh narezan na kri¹ke. Neki, meðutim, ¾ele kupiti cijelu ¹trucu kruha i isjeæi je prije doruèka. Oèigledno, kruh ostaje svje¾i du¾e. Iako se kuæni rezaè obièno ne vidi u tvornicama, poljske djedove i bake jo¹ uvijek èesto tretiraju. U pekarama je njegova ponuda jo¹ uvijek skupa, jer u njoj svakoga dana ima i znaèajan broj.

Rezaè je rabljena posuda za rezanje mesa i sira u skladi¹tima hrane. Èesto, kupujuæi kobasicu, prodavaèica pita hoæe li je dati u segmentu ili narezati. Korisnici imaju razlièite preferencije, meðutim, mnogi ljudi vole kupiti veæ izrezane proizvode, jer su kri¹ke uvijek tanke i izvrsne za sendviè. Oni ne znaju u potpunosti rezati tako tanko kada su na rezaèu.

Èak i kri¹ke kruha, tanko narezano meso i sir su hranjivi doruèak koji se svakodnevno treba jesti. Da bi se sendviè zaèinio i tijelo osigurao vitaminima, svje¾e povræe, kao ¹to su rajèice, krastavci ili paprike, treba rezati u sendviè. Povræe ne treba rezati u rezaè. Rezanje no¾em nema nikakvih problema. Povræe ne ¾eli biti visoko posjeèeno. Oni su izvor vrijednih vitamina.

Vremena kada se rezaè èesto koristio u tvornicama veæ je pro¹ao, ali njegovo ispunjenje uvijek je popularno u pekarama i trgovinama hrane.