Dijagnoza alergije

Kolposkopska dijagnostika funkcionira na temelju tumaèenja arhitekture povr¹ine epitela kao i slike krvnih ¾ila. Praktièno neprimjetni detalji cervikalnog epitelnog podruèja, koji èesto predstavljaju specifiènu dijagnozu, mjere se u frakcijskim dijelovima milimetra, a oblik vaskularnog sustava koji je va¾an na povr¹ini epitela je velièine mikrona.

U sustavu sa sada¹njom, èak i najsavr¹enija kamera, koja prenosi sliku u potpuno izo¹trenom obliku, nema nade da æe primijetiti takve elemente. ©tovi¹e, raznolikost boja crvene i bijele boje u jednostavnom filmu ovog idealnog okru¾enja je specifièno prepoznavanje. Na¾alost, to je moguæe postiæi èak i najboljom video porukom. Ogromni obrisi kolposkopske slike i specifiène okoline u kojoj smo prisiljeni vidjeti sliku ne dopu¹taju uporabu ureðaja koji dobro funkcioniraju u buduæim dijelovima medicine. Zbog nedostupnosti, kori¹tenje alata je vrlo te¹ko. U kontaktu s prisutnima, èak i lijeènikom koji je vrlo iskusan u kori¹tenju kolposkopa, u velikim sluèajevima ne postoji moguænost da se napravi pouzdani pregled i on treba koristiti iskustvo i druge pretpostavke.Optièki kolposkopi, dodatno opremljeni vizualnim tunelom, najprikladnije su rje¹enje za kolposkopist, jer zbog optièkog organizma imamo priliku provoditi promatranje, koje poma¾e u preciznoj dijagnostièkoj interpretaciji promatranog podruèja, a pacijent mo¾e vidjeti emitiranu sliku na ekranu ili lijeènika za prevoðenje ili pomoænika.Danas se mo¾e dobiti uèinkovit, ali veæ iskori¹ten kolposkop koji zadovoljava potrebne standarde kvalitete i za privatni kabinet, kao i za javnu bolnicu, za tisuæe zlota, a opremanje video tunela mo¾e se napraviti u bilo kojoj fazi u iznosu od oko pet tisuæa zlota. Ako je potrebno, moguæe je za malo novca, obnovu starih, istro¹enih kolposkopa, a nakon toga funkcioniraju kao drugi. Pravi kolposkop, mo¾ete dobiti za dio cijene koju su htjeli potro¹iti na kupnju mnogo neuèinkovitog i netoènog videa kolposkopa.