Bonarka modna revija

Glavna subota zavr¹ila je emisiju najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliku kolièinu gledatelja koji su ¾eljeli provjeriti ¹to dizajneri zavr¹avaju sezonu u kojoj su nastajali. Meðu publikom mogli smo vidjeti i nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Proèi¹æeni prikaz je postojao u najni¾im detaljima, a puni se odvijao bez ikakvih prepreka. Na tretmanu smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Njihova je funkcija bila zasnovana na potpuno iskrenim i suptilnim tkaninama s dobrim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹i novinari su voljeli prozraène, ¹arene maksi suknje koje su bile u potpunosti kukièane. Uz njih su odu¹evili i èipka, romantiène haljine i bluze s ukrasima i vezenim bikinijem. Donedavno su dizajneri, meðu ostalim, za ¾ene predlagali pletene kape s te¹kim kru¾nim raskri¾jima, ukra¹ene èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon emisije odr¾ana je aukcija lijepe vjenèanice pripremljene za tu borbu. Haljina je plaæena osobi koja je ¾eljela ostati anonimna. Osim toga, bilo je i malo odjeæe iz najva¾nije zbirke. Prihodi od ove prodaje bit æe poredani u Va¹em siroti¹tu. Potrebno je naglasiti da ime ¾eljno podupire razne ekonomske i uèinkovite akcije. Njegovi vlasnici u vi¹e su navrata govorili o vlastitim rezultatima za aukcije, a jednom je predmet aukcije bio èak i posjet pravoj tvornici.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija doæi do trgovina brzo poèetkom svibnja. Osim toga, obavijestio je da ime planira otvoriti internetsku trgovinu u kojoj æe biti vidljive zbirke, osim u stacionarnim skupovima.Marka obiteljske odjeæe jedan je od najveæih proizvoðaèa odjeæe u regiji. Postoji nekoliko tvornica u cijelom svijetu. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa zaposlenika, u sada¹njosti pred svakim vrlo lijepim krojaèima, krojaèima i dizajnerima. Svako vrijeme ova tvrtka razmi¹lja o zbirkama u suradnji s poznatim poljskim dizajnerima. Ove su zbirke, naravno, vrlo popularne, pa èak i prije poèetka trgovine, oni koji su spremni ujutro su spremni u redovima. Ove zbirke izlaze jednog dana.Rezultati sada¹nje osobe iz mnogih godina su zainteresirani za veliko priznanje meðu korisnicima, kako u zemlji tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ona ne spominje mnoge nagrade koje je dopustila, a za koje pretpostavljaju da su uèinci najvi¹e cijene.

Pogledajte svoju trgovinu: Odjeæa za jednokratnu upotrebu