Blagajna i online prodaja

Potvrda iz novitus lupo blagajne iznimno je va¾na kako za menad¾ere, tako i za mu¹karce. Prvi su obvezni izdati takve dokaze o prodaji, a ostali bi trebali uzeti potvrdu na neko vrijeme.

Na¾alost, veæina nas za raèune ne pridaje mnogo pozornosti, ¹to u primjerima primjera broji ozbiljne posljedice. Koliko dugo trebamo èuvati takve ispise iz blagajne i u kojim moguænostima mogu biti korisni?

U sluèaju poduzetnika, potreba je zapravo jednostavna. Trebaju èuvati kopije potvrda na 5 godina - u sluèaju inspekcije od Porezne uprave. Za¹to je ovaj dokument uvijek klijent?Ovaj mali komad papira u snazi primjera mo¾e imati ozbiljno znaèenje. Ako znamo valjanost blagajne i znamo kako pravilno pohraniti takav dokument, mo¾emo mnogo dobiti. Prvenstveno se bavi onim pitanjima u kojima planiramo ogla¹avati kupljeni proizvod ili ga vratiti natrag da uzmete svoj novac. U tom sluèaju, prodavatelj æe od nas zatra¾iti da poka¾emo raèun - potvrdu ogla¹ene transakcije. Na koje datume moramo voditi raèuna kada nam raèun mo¾e pomoæi da ulo¾imo ¾albu? Ako kupujemo namirnice, mo¾emo prijaviti probleme povezane s njima do 3 dana. Dulje vrijeme trebamo èuvati ove raèune, koji su dokument za kupnju odjeæe, obuæe, namje¹taja ili RTV opreme. Ovdje nam zakon daje 24 mjeseca da pronaðemo znaèajku i za prijavu ¾albe. Tako da u ovom trenutku, ako ne koristimo raèun, na¹a pritu¾ba neæe biti prihvaæena. ©to je va¾nija prednost ogla¹ene robe, br¾i gubitak povezan s nedostatkom dokumenta koji potvrðuje takvu prodaju.

Prisjetimo se raèuna koje nam prodavatelj mora dati tijekom kupovine. Dr¾imo dokumente na optimalan naèin. Mo¾emo stvoriti omotnice u kojima æemo prikupljati raèune u kronolo¹koj organizaciji, mo¾emo posvetiti posebnu kutiju posljednjem odredi¹tu. Va¾no je da se dokument kojim se potvrðuju transakcije koje se provode prenosi onoliko dugo koliko je osnova za podno¹enje pritu¾be.