Blagajna elzab mini cijena

Kao ¹to znate, uvijek postoje neuspjesi. I u sluèaju blagajne. To mi se dogodilo. To je zahtijevalo njezinu zamjenu i saznao sam da joj se to èinilo u vrlo malom broju sluèajeva, o èemu nisam imao pojma. Prije svega - jednostavan neuspjeh, uslugu koja se ne mo¾e popraviti ili neuspjeh fiskalne memorije. Saznao sam da je to vrlo rijetko. Nakon toga mo¾ete proèitati ispred Porezne uprave, a zatim zamijeniti memoriju. A ¹to ako je nemoguæe proèitati?

Ovaj ureðaj treba proslijediti proizvoðaèu i uzeti laboratorijsko èitanje. Kada je potrebna promjena blagajne? Pa, kad je sjeæanje bilo puno. Svaka memorija, meðutim, ima malu kolièinu prostora. Ukupno, fiskalne ¾elje od velièine dnevnih izvje¹æa. Ovdje, kao i prije - èitamo prije Porezne uprave, a zatim - razmjenjujemo sjeæanje. Jo¹ jedna stvar pri zamjeni blagajne je izmjena poreznog identifikacijskog broja. To se mo¾e dogoditi tijekom transformacije tvrtke. Ovaj broj je zato ¹to je trajno pohranjen u memoriji. I ovdje i to treba proèitati prije Porezne uprave. Mora se ispuniti odgovarajuæi obrazac i zaposlenik mora ispuniti izvje¹æe o takvom èitanju. Mo¾emo li kupiti memoriju i zamijeniti je ...? Uostalom, ne! Takva suradnja je definitivno jedina i jedina usluga proizvoðaèa. Naravno, ako su dobili novac u prekrasnoj trgovini - svi se èesto probude jer postoji usluga. nijetakva razmjena mo¾e potrajati i do nekoliko dana. Nakon zamjene memorije, ureðaj se mora ponovno programirati. U tom sluèaju, registracija blagajne u poreznom uredu mora se ponovno izvr¹iti. & Nbsp; On bira puno vremena, koje æemo znaèajno u¹tedjeti ako kupimo novac na sliènom mjestu.Svaka internetska usluga je nepouzdana i ni¹ta se ne ¾ali na tu ideju. Moramo se pokazati ¾ivim i biti s tim. Takoðer moramo biti svjesni ¹to uèiniti ako doðe do takvog neuspjeha. Najuèinkovitije rje¹enje je biti u moguænosti telefonirati na mjesto gdje smo kupili novac i pitati "¹to dalje"? Sreæom, sve vi¹e takvih trgovina pomoæi æe nam kroz poljski problem prolaska.