Blagajna 80

Uzemljenje je najva¾niji trenutak pune elektriène energije. Svi misle da u procesima uzemljenja nema napona, u njemu ne bi trebala postojati elektrièna struja, veæ je toèno drugaèija .... U svakoj kuæi ili stanu postoje stotine metara uzemljivaèkih ¾ica, ali za koju svrhu? Je li to zbog èinjenice da je utiènica uzemljena, nema struje u njoj kada ni¹ta nije povezano s njom? Kada je va¾no uzemljiti cijelu elektriènu instalaciju? Ako ¾elite znati odgovore na ova pitanja, proèitajte ovaj unos do samog kraja.

©to znaèi da je elektrièna instalacija uzemljena? Dobar odgovor mo¾e se naæi u samom pitanju, a mi æemo vam objasniti koliko dobro mo¾emo. Uostalom, u nekoj kuæi, u kojoj se nalaze utiènice, pored faze i neutralnog vodièa, postoje i ¾ice za uzemljenje. Oni ni na koji naèin ne prisiljavaju proizvodnju pojedinaènih ureðaja. Postoje isti za¹titni vodièi, koji se uvijek èuvaju u privatnom postrojenju, a odatle se usmjeravaju do metalnog elementa koji je jedinstveno povezan sa zemljom. Za ¹to je uzemljenje? Naravno, kao ¹to smo veæ spomenuli, uzemljenje je za¹titni postupak koji se veæ godinama povezuje s svakodnevnim instalacijama. Drugi razlog za pode¹avanje uzemljenja je radni faktor, jer zahvaljujuæi tome funkcioniraju cijela jela koja se nalaze u prostorijama. Ako ¾elite dopustiti ovaj standard, morate imati ¾ice koje pate od novih oznaka. Najpoznatiji je PE-za¹titni vodiè, koji sadr¾i ¾uto-zelenu boju i PEN, koji je neutralni vodiè, koji osim toga ima za¹titnu ulogu. Ovaj proces ima plavu boju. Èak i utiènice koje nemaju pin za uzemljenje imaju neku vrstu za¹tite od elektriènog udara. Obièno takvi èepovi imaju oznaku (dva preklapajuæa kvadrata, ¹to znaèi da ih ne morate uzemljiti.